RSS


Biuro:. 33-49-80-801
FAX:.   33-822-33-36
Komórka 600-114-350
biuro@wadi.pl  Info@wadi.pl
EUROPAGadu-GaduGG: Europa SkypeSkype: Europa 
WIZY BILETY
Gadu-GaduGG: KrymSkypeSkype: Bilety
AZJA i BILETY
Gadu-GaduGG: AzjaSkypeSkype: Azja  
10:00~18:00 Poniedziałek~Piątek lub OnLine

Facebook BiuroWADiWADIInstagram BiuroWADiWADI
Jesteś: 864.082 potencjalnym klientem
Mamy 11.017 Klientów Biura Podróży WADi

Kraj / Region
Transport
Wyjazd od
 
Wybierz datę
Powrót przed
 
Wybierz datę
Wylot / wyjazd z
Cena od
 
Cena do
-
Zakwaterowanie
Wyżywienie
Szukane słowo np. wspinaczka
Aby otrzymywać informacje o promocjach wpisz e-mail
Ubezpieczenie dla cudzoziemców GO SAFE
Ubezpieczenie Turystyczne
 na cały świat

 UBEZPIECZENIE DLA CUDZOZIEMCÓW GO SAFE

Cena składki zależy od ilości dni, Sumy Ubezpieczenia, wariantów itd...
Jeśli chcecie Państwo uzyskać pełną informację o cenie, prosimy o:
kontakt (kliknij)

Ubezpieczenie dla cudzoziemców GO SAFE
Zapewni pomoc w razie nagłego zachorowania bądź nieszczęśliwego wypadku w czasie podróży zagranicznej.
Jest przeznaczone dla: Cudzoziemców podróżujących po Polsce oraz innych krajach światach, ale także dla Polaków na stałe mieszkających poza granicami kraju.
Działa w sytuacji gdy: nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek utrudni lub uniemożliwi Ci podróżowanie.
Co od nas otrzymujesz:
* pokrycie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku do 60.000 EURO, kompleksową pomoc w podróży,
* wypłatę świadczenia w razie nieszczęśliwego wypadku lub śmierci do 10.000 EUR.

W ramach tego ubezpieczenia możesz zakupić dodatkowy pakiet usług:
- ubezpieczenie kosztów biletu na imprezę masową – zapewnia pokrycie kosztów niewykorzystanego biletu na mecz, koncert lub inną imprezę masową w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku Klienta, ubezpieczenie bagażu podróżnego, z możliwością objęcia ochroną sprzętów elektronicznych t.j. aparat fotograficzny , komputer, telefon komórkowy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na wypadek szkód wyrządzonych innym osobom, w tym w związku z amatorskim uprawianiem sportów,
- Komfortową Kieszeń - ubezpieczenie drobnych rzeczy osobistych (dokumentów, portfela), ubezpieczenie sprzętu sportowego,
- Car Assistance - ubezpieczenie przeznaczone dla osób podróżujących własnym samochodem, obejmujące pomoc dla kierowcy oraz pasażerów w razie unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku, awarii, kradzieży pojazdu, m.in. usprawnienie pojazdu w miejscu unieruchomienia, holowanie, wynajem pojazdu zastępczego, dostarczenie części zamiennych, pomoc w formalnościach związanych ze zgłoszeniem szkody oraz wypełnieniem deklaracji wypadkowe.
Dodatkowe korzyści:

- zniżka dla grup oraz dla dzieci i młodzieży do 25 roku życia,
- rozszerzenie ochrony o amatorskie uprawianie sportów,
- brak zwyżek za wiek.
Ze względu na zróżnicowane potrzeby naszych Klientów, stworzyliśmy cztery różne warianty ubezpieczenia: Mini, Standard, Standard Plus i Optimum. Porównaj je i wybierz spośród nich ten, który w największym stopniu odpowiada Twoim oczekiwaniom.

Ubezpieczenie GO SAFE wariant MINI
W wariancie MINIoferujemy Ci pokrycie kosztów leczenia i transportu, do sumy 20.000 EURO, podstawowy pakiet Assistance oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków do 1.000 EURO.

Ubezpieczenie GO SAFE wariant STANDARD
W wariancie STANDARD oferujemy oferujemy Ci pokrycie kosztów leczenia i transportu, do sumy 30.000 EURO , podstawowy pakiet Assistance oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków do 3.000 EUR0.

Ubezpieczenie GO SAFE wariant STANDARD PLUS
W wariancie STANDARD PLUS oferujemy Ci pokrycie kosztów leczenia i transportu, do sumy 40.000 EURO , rozszerzony pakiet Assistance oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków do 5.000 EUR.

Ubezpieczenie GO SAFE wariant OPTIMUM
W wariancie OPTIMUM oferujemy Ci pokrycie kosztów leczenia i transportu, do sumy 60.000 EUR, rozszerzony pakiet Assistance, Service Concierge oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków do 10.000 EUR.


Ogólne Warunki Ubezpieczenia Go Safe TU Europa SA
Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń
Postanowienia ogólne § 1
1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Go Safe, zwanych dalej OWU, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna, zwane dalej Towarzystwem, zawiera z osobami fizycznymi, osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, zwanymi dalej Ubezpieczającymi, umowy ubezpieczenia w zakresie opisanym w OWU.
2. Na podstawie niniejszych OWU, umowa ubezpieczenia może być zawarta w wariancie Mini, Standard, Standard Plus lub Optimum.
3. Ubezpieczenie w wariancie Mini obejmuje:
1) ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu,
2) ubezpieczenie pomocy w podróży wwersji Mini,
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

4. Ubezpieczenie w wariancie Standard obejmuje:
1) ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu,
2) ubezpieczenie pomocy w podróży w wersji Standard,
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

5. Ubezpieczenie w wariancie Standard Plus obejmuje:
1) ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu,
2) ubezpieczenie pomocy w podróży w wersji Standard Plus,
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

6. Ubezpieczenie w wariancie Optimum obejmuje:
1) ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu,
2) ubezpieczenie pomocy w podróży w wersji Optimum,
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

7. Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenie może być rozszerzone i obejmować:
1) ubezpieczenie bagażu podróżnego,
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
3) ubezpieczenie „Komfortowa kieszeń”,
4) ubezpieczenie kosztów biletu na imprezę masową,
5) ubezpieczenie sprzętu sportowego,
6) ubezpieczenie Car Assistance.
8. Za opłatą dodatkowej składki odpowiedzialność Towarzystwa w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, ubezpieczenia pomocy w podróży, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może być rozszerzona o ryzyka określone w niniejszych OWU, powstałe w związku z:
1) uprawianiem sportów wysokiego ryzyka,
2) uprawianiem sportów ekstremalnych,
3) wyczynowym uprawianiem sportów.
9. Za opłatą dodatkowej składki odpowiedzialność Towarzystwa w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, ubezpieczenia pomocy w podróży, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia kosztów biletu na imprezę masową może być rozszerzona o
ryzyka określone w niniejszych OWU, powstałe w związku z następstwami chorób przewlekłych.
10. Za opłatą dodatkowej składki odpowiedzialność Towarzystwa w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, ubezpieczenia pomocy w podróży oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków może być rozszerzona o ryzyka określone w niniejszych OWU, powstałe w
związku z wykonywaniem niebezpiecznej pracy fizycznej.
11. Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenie bagażu podróżnego może być rozszerzone o ochronę sprzętu elektronicznego, o którym mowa w § 2 ust. 33.
12. Świadczenia wynikające z umowy ubezpieczenia obejmującej ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, ubezpieczenie pomocy w
podróży, ubezpieczenie bagażu podróżnego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie „Komfortowa kieszeń”, ubezpieczenie kosztów biletu na imprezę masową, ubezpieczenie sprzętu sportowego oraz ubezpieczenie Car Assistance Towarzystwo wykonuje za pośrednictwem Centrum Pomocy, którego numer telefonu i faksu są podane na dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.
13. Świadczenia wynikające z umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia na stępstw nieszczęśliwych wypadków wykonywane są bezpośrednio przez Towarzystwo.
14. Za porozumieniem stron do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU, z zastrzeżeniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Definicje § 2
1. bagaż podróżny – rzeczy osobiste należące do Ubezpieczonego, będące w jego posiadaniu podczas podróży zagranicznej;
2. bilet na imprezę masową – bilet uprawniający Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia do uczestnictwa w imprezie o charakterze sportowym, artystycznym lub rozrywkowym, na której liczba miejsc dla osób w przypadku gdy jest organizowana na otwartej przestrzeni (na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej) wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku terenu zam kniętego (hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy) nie mniej niż 300;
3. Centrum Pomocy – jednostka organizacyjna wskazana przez Towarzystwo, której Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest zgłosić zaistnienie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową; Centrum Pomocy dostępne jest przez całą dobę pod numerem telefonu i faksu, wskazanym na dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia;
4. choroba nowotworowa – schorzenie polegające na niekontrolowanym rozroście tkanki danego narządu; schorzenie może mieć charakter przewlekły, może również objawiać się objawami ostrymi, pojawiającymi się nagle;
5. choroba przewlekła – choroba mająca długotrwały przebieg, trwająca zwykle miesiącami lub latami, leczona w sposób stały lub okresowy;
6. deszcz nawalny – opady deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w sąsiedztwie świadczący o działaniu deszczu nawalnego; pojedyncze szkody uważa się za będące następstwem deszczu nawalnego tylko wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono ślady deszczu nawalnego lub też rodzaj i rozmiar szkód świadczą o jego działaniu;
7. ekspedycja – zorganizowana wyprawa mająca na celu zrealizowanie wytyczonych zadań o charakterze sportowym, naukowym bądź hobbystycznym;
8. franszyza redukcyjna (udział własny) – kwota, o którą Towarzystwo zmniejsza wypłacane łączne odszkodowanie dotyczące określonego zdarzenia;
9. huragan – wiatr wyrządzający masowe szkody i osiągający prędkość co najmniej
88 km/h ustaloną, przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej lub w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w sąsiedztwie świadczący o działaniu huraganu; pojedyncze szkody uważa się za huraganowe tylko wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono ślady huraganu lub też rodzaj i rozmiar szkód świadczą o jego działaniu;
10. impreza masowa – impreza o charakterze sportowym, artystycznym lub rozrywkowym, na której liczba miejsc dla osób w przypadku gdy jest organizowana na otwartej przestrzeni (na stadionie, w innym obiekcie nie będącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej) wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku terenu zamkniętego (hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy) nie mniej niż 300;
11. koszty ratownictwa – koszty poszukiwań przez wyspecjalizowane służby ratownictwa, udzielenie doraźnej pomocy medycznej na miejscu zdarzenia oraz transport z miejsca wypadku do najbliższego, wymaganego stanem zdrowia, punktu opieki medycznej, przy użyciu specjalistycznych środków transportu, w szczególności sani, helikoptera, toboganu, motorówki;
12. kradzież zwłamaniem – zabór mienia po uprzednim usunięciu istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły fizycznej lub narzędzi pozostawiający ślady, albo podrobionego lub dopasowanego klucza, bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku;
13. kraj rezydencji – kraj, który stanowi dla Ubezpieczonego miejsce stałego zamieszkania; w przypadku gdy Ubezpieczony ma inne obywatelstwo niż obywatelstwo polskie oraz posiada miejsce stałego zamieszkania poza krajem swojego obywatelstwa, to za kraj rezydencji uznaje się również kraj obywatelstwa;
14. lawina – gwałtowne zsuwanie się lub staczanie po naturalnych zboczach mas śniegu, lodu, kamieni lub skał;
15. leczenie ambulatoryjne – udzielenie pomocy lekarskiej w zakładzie lecznictwa otwartego, szpitalu lub innej placówce medycznej, trwające nie dłużej niż 24 godziny, w którym przy wykorzystaniu wykwalifikowanego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, udzielana jest pomoc medyczna w zakresie diagnostyki i leczenia; pojęcie to nie obejmuje domu opieki, hospicjum, ośrodka leczenia uzależnień, ośrodków sanatoryjnych i uzdrowiskowych, prewentoriów oraz centrów i ośrodków rehabilitacyjnych;
16. leczenie stomatologiczne zachowawcze – leczenie próchnicy, leczenie zmian martwiczych, leczenie kanałowe, wymiana uszkodzonych wypełnień, leczenie chorób dziąseł, parodontozy, usuwanie kamienia;
17. leczenie szpitalne – leczenie w zakładzie lecznictwa zamkniętego, trwające co najmniej 24 godziny, który przy wykorzystaniu wykwalifikowanego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, świadczy całodobową opiekę nad chorymi w zakresie diagnostyki i leczenia; pojęcie to nie obejmuje domu opieki, hospicjum, ośrodka leczenia uzależnień, ośrodków sanatoryjnych i uzdrowiskowych, prewentoriów oraz centrów i ośrodków rehabilitacyjnych;
18. miejsce stałego zamieszkania – miejsce, w którym Ubezpieczony zamieszkuje lub przebywa z zamiarem stałego pobytu;
19. nagłe zachorowanie – powstały w sposób nagły, niezależny od woli Ubezpieczonego, ostry stan chorobowy zagrażający zdrowiu lub życiu Ubezpieczonego, wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którym nastąpiła konieczność poddania się leczeniu w trakcie podróży zagranicznej;
20. następstwo choroby przewlekłej – powstałe w sposób nagły nasilenie choroby przewlekłej, w tym również nowotworowej, o ostrym przebiegu, wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którą nastąpiła konieczność poddania się leczeniu przed zakończeniem podróży zagranicznej;
21. nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł;
22. osoba bliska – współmałżonek, osoby pozostające w konkubinacie, dzieci (również przysposobione), rodzeństwo, rodzice, dziadkowie, teściowie, wnuki;
23. osoba towarzysząca – osoba odbywająca podróż z Ubezpieczonym i wskazana przez niego do towarzyszenia mu w trakcie leczenia lub transportu zaleconego przez lekarza prowadzącego leczenie za granicą, celem sprowadzenia do kraju rezydencji;
24. osoba trzecia – osoba pozostająca poza stosunkiem ubezpieczenia;
25. osoba wezwana do towarzyszenia – osoba bliska lub inna wskazana przez Ubezpieczonego, która w przypadku braku osoby towarzyszącej przyjedzie w celu towarzyszenia mu w trakcie leczenia lub transportu;
26. podróż zagraniczna – podróż Ubezpieczonego poza granice kraju rezydencji;
27. powódź – nieprzewidziane, nieregularne zalanie terenów w następstwie podniesienia się poziomu wody i wylania z koryt wód płynących i stojących wskutek:
1) nadmiernych opadów atmosferycznych,
2) spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych,
3) topnienia kry lodowej,
4) tworzenia się zatorów lodowych,
5) sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych;
28. przedmioty osobistego użytku – środki higieny osobistej, w tym jednorazowa maszynka do golenia, bielizna osobista stosowna do pory roku, płyn oraz opakowanie do soczewek;
29. rabunek – zabór mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby natychmiastowego jej użycia wobec Ubezpieczonego lub osoby bliskiej, bądź z doprowadzeniem Ubezpieczonego do nieprzytomności lub bezbronności;
SE 30. sporty ekstremalne – dyscypliny sportowe, których bezpieczne uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka, a w szczególności: sporty powietrzne, kolarstwo górskie, sporty motorowe, wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa, speleologia, skoki narciarskie, jazda po muldach, skoki akrobatyczne na nartach oraz sporty, w których wykorzystywane są pojazdy poruszające się po śniegu lub lodzie;
31. sporty powietrzne – uprawianie szybownictwa, baloniarstwa, spadochroniarstwa, lotniarstwa, paralotniarstwa, motolotniarstwa oraz wszelkiego rodzaju ich odmian, a także uprawianie jakichkolwiek dyscyplin związanych z przemieszczaniem się w przestrzeni powietrznej;
SR 32. sporty wysokiego ryzyka – uprawianie sportów takich jak: uprawianie narciarstwa zjazdowego, biegowego, jazda na snowboardzie, jazda na nartach wodnych, jazda konna, polo, myślistwo, nurkowanie z aparatem powietrznym, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne;
33. sprzęt elektroniczny – obejmuje pojęcia: aparat fotograficzny, telefon komórkowy, przenośny sprzęt audiowizualny, nośniki dźwięku i obrazu, sprzęt komputerowy;
34. sprzęt sportowy - sprzęt niezbędny do uprawiania turystyki kwalifikowanej oraz sportów wysokiego ryzyka;
35. szkoda rzeczowa – szkoda polegająca na uszkodzeniu, zniszczeniu rzeczy lub utracie rzeczy;
36. szkoda osobowa – szkoda polegająca na spowodowaniu śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia;
37. Towarzystwo – Towarzystwo Ubezpieczeń Europa SA z siedzibą w Polsce, ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002736, NIP 895-10-07-276, REGON 272324625, kapitał zakładowy zarejestrowany i płacony w całości 37.800.000pln;
38. trwały uszczerbek na zdrowiu – uszkodzenie ciała Ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem objętym ubezpieczeniem, przy czym za trwałe uszkodzenie ciała rozumie się trwały ubytek struktury albo funkcji narządu lub kończyny, ustalony na podstawie tabeli stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.12.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania;
39. trzęsienie ziemi – gwałtowne zaburzenie systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania ziemi;
40. Ubezpieczający – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zawierająca umowę ubezpieczenia i zobowiązana do opłacenia składki ubezpieczeniowej;
41. Ubezpieczony – osoba fizyczna, nieposiadająca polskiego obywatelstwa lub posiadająca polskie obywatelstwo, której krajem rezydencji jest inny kraj niż Rzeczpospolita Polska, na rachunek której zawarto umowę ubezpieczenia;
42. uderzenie pioruna – wyładowanie elektryczne z atmosfery działające na przedmiot ubezpieczenia;
43. upadek pojazdu powietrznego – katastrofa lub przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek ich części lub przewożonego ładunku;
44. Uprawniony – osoba upoważniona do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego, wyznaczona imiennie przez Ubezpieczonego; w razie niewyznaczenia Uprawnionego lub gdy Uprawniony nie żył w dniu zgonu Ubezpieczonego albo gdy Uprawniony utracił prawo do świadczenia, świadczenie przysługuje członkom rodziny Ubezpieczonego według następującej kolejności:
1) współmałżonkowi,
2) dzieciom w równych częściach – wobec braku współmałżonka,
3) rodzicom w równych częściach – wobec braku współmałżonka i dzieci,
4) rodzeństwu w równych częściach – wobec braku współmałżonka, dzieci i rodziców,
5) dalszym spadkobiercom ustawowym – wobec braku osób wymienionych powyżej;
SK 45. uprawianie turystyki kwalifikowanej – wypoczynek połączony z rekreacją i amatorskim uprawianiem sportu, w celu doskonalenia sprawności oraz wydolności zdrowia, a także poznania atrakcji turystycznych, uprawiany na oznakowanych szlakach, wyznaczonych akwenach, wymagający umiejętności posługiwania się sprzętem sportowym, uprawiany indywidualnie lub zespołowo, w grupach nieformalnych lub zorganizowanych; do kategorii turystyki kwalifikowanej należy m.in. windsurfing, pływanie żaglówką i kajakiem, jazda na rowerze;
SW 46. wyczynowe uprawianie sportu – uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych, albo w celach zarobkowych, jak również udział w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, albo w ekspedycjach;
47. wykonywanie niebezpiecznej pracy fizycznej – podjęcie przez Ubezpieczonego wszelkich działań i czynności w formie zatrudnienia lub zarobkowania, zwiększające ryzyko zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, a także działalność niezarobkowa, zwiększająca ryzyko zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego; za wykonywanie niebezpiecznej pracy fizycznej uważa się wszczególności:
1) działania i wykonywanie czynności z użyciem niebezpiecznych narzędzi, takich jak: wiertarki udarowe, piły mechaniczne, młoty pneumatyczne, pilarki i szlifierki mechaniczne, obrabiarki, dźwigi i maszyny robocze, maszyny drogowe,
2) działania z użyciem farb, lakierów, paliw płynnych i rozpuszczalników, gazów technicznych oraz spalinowych, gorących olei technicznych lub płynów technicznych,
3) działania i wykonywanie czynności na wysokościach,
4) działania i wykonywanie czynności pod ziemią,
5) działania i wykonywanie czynności pod wodą.
...
Cały regulamin ubezpieczenia dostępny jest pod linkiem: Ogólne Warunki Ubezpieczenia GO SAFE
Szczegółowe informacje dotyczące produktów udzielane są bezpośrenio w naszym biurze podróży podczas sprzedaży.
Prosimy o:
kontakt (kliknij)
powrót

#Biuro Podróży WADi, Witamy na stronie wadi.pl! Zapraszamy do rezerwacji i zakupu bietów, wiz i ubezpieczeń. W naszej ofercie znajdziesz Bilety Kolejowe, Bilet Lotniczy, Bilety Kolej Transsyberyjska. Oferujemy bilety na Kolej Transsyberyjską cena, Bilety na Krym, Bilety do Chin, Wizy do Rosji, Zaproszenia, Ubezpieczenia Turystyczne, Wyjazdy i Wycieczki do Rosji, Białe Noce, Petersburg, Moskwa, Syberia, Bajkał, Białoruś, Grodno, Mińsk, Ukraina, Krym, Lwow, Kijow, Jałta, Odessa, Mołdawia, Kiszyniow, Chiny, Pekin, Wielki Mur, Kirgistan, gory, morze, Kazachstan, Uzbekistan, Samarkanda, Tadżykistan, Wspinaczka, Turkemnistan, wycieckzi Rosja, wycieczki Bajkał, Wycieczki krym, Wycieczki Chiny, Kraje nie odkryte, Zapraszamy www.Wadi.com.pl,

    E-mail    
    Start    
    Adres    
    Konto bankowe    
    Allegro    
    Regulamin    
    Oficjalny Agent WADi    
    Biuro    
    Dojazd    
    Dla Biznesu    
    Dla Agenta    
    Dla Klienta    
    Dla Szkoły Uczelni    
    Dla Praktykanta    
    Dla Turoperatora    
    Franczyza WADi    
    Oferta WADi    
    Ogłoszenia    
    Opinie o WADi    
    Partnerzy    
    Praca i kariera    
    Nie Bankrutuję!    
    iDelegacja.wadi.pl    
    ingi.wadi.pl    
    Grupa Wadi    
    DHL.wadi.pl    
    BOXWADi.com    
    iBanditi.wadi.pl    
    Pilot-wycieczek.wadi.pl    
    Ubezpieczenia.wadi.pl    
    HoteloPak.com    
    Transsyberyjska.eu    
    WizoPak.wadi.pl    
    Kasuj WADi    
    Mapa www    
Korzystanie z serwisu wadi.pl oraz wadi.com.pl jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu WADI 
Opublikowane na stronach wadi.pl oraz wadi.com.pl informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

Biuro Podróży WADi "Na Wschód" to: Wycieczki Kolej Transsyberyjska, Wycieczki Rosja, Wycieczki Białoruś, Wycieczki Ukraina, Wycieczki Chiny, Wycieczki Mongolia, Wycieczki Gruzja, Wycieczki Armenia, Wycieczki Azerbejdżan, Wycieczki Uzbekistan, Wycieczki Kazachstan, Wycieczki Kirgizja, Wycieczki Mołdawia, Wycieczki Tadżykistan, Wycieczki Turkmenistan, Wycieczki Litwa, Wycieczki Łotwa, Wycieczki Estonia, Wycieczki Bajkał, Wycieczki Syberia, Wycieczki Moskwa, Wycieczki Sankt-Petersburg, Wycieczki Smoleńsk, Wycieczki Władywostok, Wycieczki Samarkanda, Wycieczki Taszkient, Wycieczki Wilno, Wycieczki Grodno, Wycieczki Lwów, Wycieczki Kijów, Wycieczki Baku, Wycieczki Murmańsk, Wycieczki Soczi, Wczasy Białoruś, Wczasy Gruzja, Wczasy Jałta, Wczasy Krym, Wczasy Soczi, Wczasy Eupatoria,
KSI - Portale turystyczne

Super Wycieczki - Kolej Transsyberyjska: Bilety, Wizy, Wycieczki!

Wycieczki do Rosji, wycieczki do Mongolii, wycieczki na Białoruś, wycieczki Koleją Transsyberyjską.

Wizy Rosja, wizy Mongolia, wizy Chiny, wizy Azerbejdżan, wizy Indie, ubezpieczenia Rosja, ubezpieczenia Białoruś, ubezpieczenia świat.statystyka © Copyright by WADi 2007 ~ 2020. All rights reserved.