RSS


Biuro:. 33-49-80-801
FAX:.   33-822-33-36
Komórka 600-114-350
biuro@wadi.pl  Info@wadi.pl
EUROPAGadu-GaduGG: Europa SkypeSkype: Europa 
WIZY BILETY
Gadu-GaduGG: KrymSkypeSkype: Bilety
AZJA i BILETY
Gadu-GaduGG: AzjaSkypeSkype: Azja  
10:00~18:00 Poniedziałek~Piątek lub OnLine

Facebook BiuroWADiWADIInstagram BiuroWADiWADI
Jesteś: 864.082 potencjalnym klientem
Mamy 11.017 Klientów Biura Podróży WADi

Kraj / Region
Transport
Wyjazd od
 
Wybierz datę
Powrót przed
 
Wybierz datę
Wylot / wyjazd z
Cena od
 
Cena do
-
Zakwaterowanie
Wyżywienie
Szukane słowo np. wspinaczka
Aby otrzymywać informacje o promocjach wpisz e-mail
Ubezpieczenie NNW Polska w wariancie VIP

  NNW POLSKA
Ubezpieczenie NNW POLSKA
 Zabezpieczy Cię w sytuacji, gdy ucierpisz wskutek nieszczęśliwego wypadku, podczas podróży po Polsce.
 Cena składki zależy od ilości dni, Sumy Ubezpieczenia, wariantów itd...

Aby uzyskać informację o cenie ubezpieczenia, bardzo prosimy o:
kontakt (kliknij)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW Polska TU Europa SA
Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń
Postanowienia ogólne § 1
1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia NNW POLSKA, zwanych dalej OWU, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna, zwane dalej Towarzystwem, zawiera z osobami fizycznymi, osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, zwanymi dalej Ubezpieczającymi, umowy ubezpieczenia w zakresie opisanym w OWU.
2. Na podstawie niniejszych OWU Towarzystwo obejmuje ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczonych w czasie ich podróży na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz w strefie przygranicznej krajów sąsiadujących z Rzeczpospolitą Polską.
3. Na podstawie niniejszych OWU umowa ubezpieczenia może być zawarta w wariancie Standard, Standard Plus lub VIP.
1) Ubezpieczenie w wariancie Standard obejmuje:
a) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

2) Ubezpieczenie w wariancie Standard Plus obejmuje:
a) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
b) ubezpieczenie kosztów ratownictwa.

3) Ubezpieczenie w wariancie VIP obejmuje:
a) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
b) ubezpieczenie kosztów ratownictwa,
c) ubezpieczenie kosztów pierwszej pomocy medycznej,
d) ubezpieczenie kosztów rehabilitacji.

4. Za opłatą dodatkowej składki odpowiedzialność Towarzystwa w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia kosztów ratownictwa, ubezpieczenia kosztów pierwszej pomocy medycznej, ubezpieczenia kosztów rehabilitacji może być rozszerzona o ryzyka określone w niniejszych OWU, powstałe w związku z:
1) uprawianiem turystyki kwalifikowanej,
2) uprawianiem sportów wysokiego ryzyka,
3) uprawianiem sportów ekstremalnych,
4) wyczynowym uprawianiem sportów,
5) wykonywaniem pracy fizycznej.
5. Za opłatą dodatkowej składki umowa ubezpieczenia może być rozszerzona o następujące ryzyka:
1) ubezpieczenie bagażu podróżnego,
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
6. Za porozumieniem stron do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU, z zastrzeżeniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Za porozumieniem stron może zostać zawarta jedna umowa ubezpieczenia na podstawie kilku odrębnych ogólnych warunków ubezpieczenia.
Definicje § 2
1. bagaż podróżny – rzeczy należące do Ubezpieczonego i będące w jego posiadaniu podczas podróży; zwyczajowo są to rzeczy przeznaczone do jego osobistego użytku oraz rzeczy zakupione podczas podróży, takie jak prezenty i pamiątki;
2. Centrum Pomocy – jednostka organizacyjna wskazana przez Towarzystwo, której Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest zgłosić zaistnienie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową; Centrum Pomocy dostępne jest całą dobę pod numerem telefonu, faksu i sms wskazanym na dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia;
3. choroba nowotworowa – schorzenie polegające na niekontrolowanym rozroście tkanki danego narządu; schorzenie może mieć charakter przewlekły, może również wystąpić nagle z objawami ostrymi;
4. choroba przewlekła – choroba mająca długotrwały przebieg, trwająca zwykle miesiącami lub latami, leczona w sposób stały lub okresowy;
5. choroba tropikalna – choroba wywołana przez organizmy patogenne charakterystyczne dla stref podzwrotnikowych i równikowych;
6. ekspedycja – zorganizowana wyprawa mająca na celu zrealizowanie wytyczonych zadań o charakterze sportowym, naukowym bądź hobbystycznym;
7. franszyza redukcyjna – ograniczenie odpowiedzialności Towarzystwa, polegające na obniżeniu każdego odszkodowania dotyczącego określonego zdarzenia o ustaloną kwotę, niezależnie od wielkości szkody;
8. koszty ratownictwa i poszukiwań – koszty działania wyspecjalizowanych służb ratownictwa poniesione na:
1) poszukiwania w górach, w obszarach wodnych, leśnych i pustynnych,
2) udzielenie doraźnej pomocy medycznej na miejscu zdarzenia,
3) transport z miejsca wypadku do najbliższego, wymaganego stanem zdrowia punktu opieki medycznej przy użyciu specjalistycznych środków transportu, na przykład sani, helikoptera, toboganu, motorówki;
9. kradzież z włamaniem – zabór mienia po uprzednim usunięciu istniejących zabezpieczeń albo przy użyciu siły fizycznej lub narzędzi, albo podrobionego lub dopasowanego klucza, albo klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku;
10. leczenie ambulatoryjne – udzielenie pomocy lekarskiej w zakładzie lecznictwa otwartego, w szpitalu lub innej placówce medycznej, trwające nie dłużej niż 24 godziny, w którym, przy wykorzystaniu wykwalifikowanego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, udzielana jest pomoc medyczna w zakresie diagnostyki i leczenia; pojęcie nie obejmuje domu opieki, hospicjum, ośrodka leczenia uzależnień, ośrodków sanatoryjnych i uzdrowiskowych, prewentoriów oraz centrów i ośrodków rehabilitacyjnych;
11. leczenie szpitalne – leczenie w zakładzie lecznictwa zamkniętego, trwające co najmniej 24 godziny, który, przy wykorzystaniu wykwalifikowanego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, świadczy całodobową opiekę nad chorymi w zakresie diagnostyki i leczenia; pojęcie to nie obejmuje domu opieki, hospicjum, ośrodka leczenia uzależnień, ośrodków sanatoryjnych i uzdrowiskowych, prewentoriów oraz centrów i ośrodków rehabilitacyjnych;
12. miejsce stałego zamieszkania – miejsce, w którym Ubezpieczony zamieszkuje lub przebywa z zamiarem stałego pobytu;
13. nagłe zachorowanie – powstały w sposób nagły, niezależny od woli Ubezpieczonego, ostry stan chorobowy, zagrażający zdrowiu lub życiu Ubezpieczonego, wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którym nastąpiła konieczność poddania się leczeniu przed zakończeniem podróży;
14. następstwo choroby przewlekłej – powstałe w sposób nagły nasilenie choroby przewlekłej, w tym również nowotworowej, o ostrym przebiegu, wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którą nastąpiła konieczność poddania się leczeniu przed zakończeniem podróży;
15. nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w którego następstwie Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł;
16. osoba bliska – współmałżonek, konkubent, dzieci (również przysposobione), rodzeństwo, rodzice, dziadkowie;
17. podróż – przemieszczanie się lub pobyt poza miejscem zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz w strefie przygranicznej krajów sąsiadujących z Rzeczpospolitą Polską; początek podróży w rozumieniu niniejszych OWU następuje z chwilą opuszczenia miejsca stałego zamieszkania przez Ubezpieczonego w celu odbycia podróży, a koniec następuje z chwilą powrotu Ubezpieczonego do miejsca stałego zamieszkania;
18. rabunek – zabór mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby natychmiastowego jej użycia wobec Ubezpieczonego lub osoby bliskiej bądź z doprowadzeniem Ubezpieczonego do nieprzytomności lub bezbronności;
19. rehabilitacja medyczna – kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz Ubezpieczonego – osoby niesprawnej fizycznie, w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, które ma na celu przywrócenie Ubezpieczonemu pełnej lub maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej, a także jego zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym;
SE 20. sporty ekstremalne – dyscypliny sportowe, których uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka, a w szczególności: sporty powietrzne, takie jak skoki ze spadochronem, paralotniarstwo, szybownictwo, pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych, a także kolarstwo górskie, sporty motorowe, wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa, speleologia, skoki narciarskie, jazda po muldach, skoki akrobatyczne na nartach oraz sporty, w których wykorzystywane są pojazdy poruszające się po śniegu lub lodzie;
SR 21. sporty wysokiego ryzyka – uprawianie sportów takich jak: jazda konna, polo, myślistwo, nurkowanie z aparatem powietrznym, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne;
22. strefa przygraniczna krajów sąsiadujących z Rzeczpospolitą Polską – teren Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Ukrainy, Republiki Litewskiej, Federacji Rosyjskiej, położony na granicy tych państw z RP; jest to pas do 30 km od granicy w głąb wymienionych wyżej krajów;
23. szkoda rzeczowa – szkoda polegająca na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy;
24. szkoda osobowa – szkoda polegająca na spowodowaniu śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia;
25. Towarzystwo – Towarzystwo Ubezpieczeń Europa SA z siedzibą w Polsce, ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002736, NIP 895-10-07-276, REGON 272324625, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości 37.800.000 PLN;
26. trwały uszczerbek na zdrowiu – uszkodzenie ciała Ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem objętym ubezpieczeniem, przy czym za trwałe uszkodzenie ciała rozumie się trwały ubytek struktury i funkcji narządu lub kończyny;
27. Ubezpieczający – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zawierająca umowę ubezpieczenia i zobowiązana do opłacenia składki;
28. Ubezpieczony – osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania w Rzeczpospolitej Polskiej, jak i cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na której rachunek zawarto umowę ubezpieczenia;
29. Uprawniony – osoba upoważniona do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego, wyznaczona imiennie przez Ubezpieczonego; w razie niewyznaczenia Uprawnionego lub gdy Uprawniony nie żył w dniu zgonu Ubezpieczonego albo gdy Uprawniony utracił prawo do świadczenia, świadczenie przysługuje członkom rodziny Ubezpieczonego według następującej kolejności:
1) współmałżonkowi,
2) dzieciom w równych częściach – wobec braku współmałżonka,
3) rodzicom w równych częściach – wobec braku współmałżonka i dzieci,
4) rodzeństwu w równych częściach – wobec braku współmałżonka, dzieci i rodziców,
5) dalszym spadkobiercom ustawowym – wobec braku osób wymienionych powyżej;
SK 30. uprawianie turystyki kwalifikowanej – wypoczynek połączony z rekreacją i aktywnością sportową, w celu doskonalenia sprawności oraz wydolności zdrowia, poznania atrakcji turystycznych, uprawiany na oznakowanych szlakach, trasach zjazdowych, wyznaczonych akwenach, wymagający umiejętności posługiwania się sprzętem sportowym, uprawiany indywidualnie lub zespołowo, w grupach nieformalnych lub zorganizowanych (np. obozy szkoleniowe prowadzące naukę lub doskonalące umiejętności w ramach dyscyplin sportowo-rekreacyjnych, połączone ze współzawodnictwem); do kategorii turystyki kwalifikowanej należy między innymi: uprawianie narciarstwa, jazda na rowerze, pływanie żaglówką lub kajakiem;
31. wyczynowe uprawianie sportu – uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych, albo w celach zarobkowych, jak również udział w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, albo w ekspedycjach;
32. wykonywanie pracy fizycznej – podjęcie przez Ubezpieczonego czynności lub działań, za które zwyczajowo otrzymuje się wynagrodzenie i które jednocześnie zwiększają ryzyko powstania szkody, a także czynności niezarobkowych, np. wolontariat i praktyki zawodowe, z wyłączeniem wykonywania niebezpiecznej pracy fizycznej;
33. wykonywanie niebezpiecznej pracy fizycznej – wykonywanie pracy fizycznej w następujących warunkach:
1) z użyciem niebezpiecznych narzędzi, takich jak: wiertarki udarowe, piły mechaniczne, młoty pneumatyczne, pilarki i szlifierki mechaniczne, obrabiarki, dźwigi, maszyny drogowe,
2) z użyciem substancji chemicznych, między innymi farb, lakierów, paliw płynnych i rozpuszczalników, gazów technicznych oraz gazów spalinowych, gorących olei technicznych lub płynów technicznych i materiałów wybuchowych,
3) prac na wysokościach,
4) prac pod ziemią,
5) prac remontowo-budowlanych,
6) prac w hutnictwie.
...
Cały regulamin ubezpieczenia dostępny jest pod linkiem:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW POLSKA
Szczegółowe informacje dotyczące produktów udzielane są bezpośrenio w naszym biurze podróży podczas sprzedaży. Prosimy o:
kontakt (kliknij)
powrót

#Biuro Podróży WADi, Witamy na stronie wadi.pl! Zapraszamy do rezerwacji i zakupu bietów, wiz i ubezpieczeń. W naszej ofercie znajdziesz Bilety Kolejowe, Bilet Lotniczy, Bilety Kolej Transsyberyjska. Oferujemy bilety na Kolej Transsyberyjską cena, Bilety na Krym, Bilety do Chin, Wizy do Rosji, Zaproszenia, Ubezpieczenia Turystyczne, Wyjazdy i Wycieczki do Rosji, Białe Noce, Petersburg, Moskwa, Syberia, Bajkał, Białoruś, Grodno, Mińsk, Ukraina, Krym, Lwow, Kijow, Jałta, Odessa, Mołdawia, Kiszyniow, Chiny, Pekin, Wielki Mur, Kirgistan, gory, morze, Kazachstan, Uzbekistan, Samarkanda, Tadżykistan, Wspinaczka, Turkemnistan, wycieckzi Rosja, wycieczki Bajkał, Wycieczki krym, Wycieczki Chiny, Kraje nie odkryte, Zapraszamy www.Wadi.com.pl,

    E-mail    
    Start    
    Adres    
    Konto bankowe    
    Allegro    
    Regulamin    
    Oficjalny Agent WADi    
    Biuro    
    Dojazd    
    Dla Biznesu    
    Dla Agenta    
    Dla Klienta    
    Dla Szkoły Uczelni    
    Dla Praktykanta    
    Dla Turoperatora    
    Franczyza WADi    
    Oferta WADi    
    Ogłoszenia    
    Opinie o WADi    
    Partnerzy    
    Praca i kariera    
    Nie Bankrutuję!    
    iDelegacja.wadi.pl    
    ingi.wadi.pl    
    Grupa Wadi    
    DHL.wadi.pl    
    BOXWADi.com    
    iBanditi.wadi.pl    
    Pilot-wycieczek.wadi.pl    
    Ubezpieczenia.wadi.pl    
    HoteloPak.com    
    Transsyberyjska.eu    
    WizoPak.wadi.pl    
    Kasuj WADi    
    Mapa www    
Korzystanie z serwisu wadi.pl oraz wadi.com.pl jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu WADI 
Opublikowane na stronach wadi.pl oraz wadi.com.pl informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

Biuro Podróży WADi "Na Wschód" to: Wycieczki Kolej Transsyberyjska, Wycieczki Rosja, Wycieczki Białoruś, Wycieczki Ukraina, Wycieczki Chiny, Wycieczki Mongolia, Wycieczki Gruzja, Wycieczki Armenia, Wycieczki Azerbejdżan, Wycieczki Uzbekistan, Wycieczki Kazachstan, Wycieczki Kirgizja, Wycieczki Mołdawia, Wycieczki Tadżykistan, Wycieczki Turkmenistan, Wycieczki Litwa, Wycieczki Łotwa, Wycieczki Estonia, Wycieczki Bajkał, Wycieczki Syberia, Wycieczki Moskwa, Wycieczki Sankt-Petersburg, Wycieczki Smoleńsk, Wycieczki Władywostok, Wycieczki Samarkanda, Wycieczki Taszkient, Wycieczki Wilno, Wycieczki Grodno, Wycieczki Lwów, Wycieczki Kijów, Wycieczki Baku, Wycieczki Murmańsk, Wycieczki Soczi, Wczasy Białoruś, Wczasy Gruzja, Wczasy Jałta, Wczasy Krym, Wczasy Soczi, Wczasy Eupatoria,
KSI - Portale turystyczne

Super Wycieczki - Kolej Transsyberyjska: Bilety, Wizy, Wycieczki!

Wycieczki do Rosji, wycieczki do Mongolii, wycieczki na Białoruś, wycieczki Koleją Transsyberyjską.

Wizy Rosja, wizy Mongolia, wizy Chiny, wizy Azerbejdżan, wizy Indie, ubezpieczenia Rosja, ubezpieczenia Białoruś, ubezpieczenia świat.statystyka © Copyright by WADi 2007 ~ 2020. All rights reserved.